Umowa sprzedaży – co to takiego? Kiedy się ją zawiera?

Umowa sprzedaży w praktyce

Umowa sprzedaży jest regulowana przez przepisy Kodeksu cywilnego, w której występują dwie strony, sprzedawca oraz kupujący. Strony mogą być zarówno osobami fizycznymi jak i prawnymi. Oznacza to, że transakcja kupna może zostać zawarta pomiędzy dwoma osobami fizycznymi, pomiędzy dwoma osobami prawnymi jak również pomiędzy osobą fizyczną i prawną. Zgodnie z umową sprzedaży, sprzedawca jest w obowiązku przenieść na kupującego, tę rzecz którą kupujący od niego kupił i mu ją wydać. Kupujący zaś odbiera rzecz, która zakupił od sprzedającego oraz zobowiązuje się do zapłaty za zakupioną rzecz kwoty ustalonej z sprzedawcą w warunkach umowy. Najistotniejsze więc w procesie sprzedaży są umowa, która określa przedmiot podlegający sprzedaży oraz jego cenę, po której zostanie nabyty.

Przedmiot umowy

Umowa sprzedaży często jest nazywana ”umową kupna- sprzedaży” i obie formy są prawidłowe i stosuje się je zamiennie. Prawo cywilne reguluje wszelkie kwestie dotyczące umowy sprzedaży, która jest najpopularniejszym typem zawieranych umów. Przechodzimy teraz do kolejnego pojęcia wynikającego z transakcji kupna- sprzedaży, a mianowicie jego przedmiotu. Powinien on być określony szczegółowo i konkretnie nazwana. Jest to sprawa, która powinna być oczywista i nie wzbudzać wątpliwości. Co do zasady, przedmiotem umowy może być każda rzecz oznaczona, co do gatunku oraz co do tożsamości istniejąca w chwili zawarcia umowy, ale również i rzecz przyszła, co oznacza, że przedmiotem umowy jest rzecz, która w chwili jej zawarcia nie zostanie przekazana kupującemu, ale w takim terminie, jaki wynika z warunków umowy.

Wydanie przedmiotu umowy

Wydanie przedmiotu umowy może nastąpić w różnych terminach, które podobnie jak sam przedmiot są wskazane w jej treści. Przekazanie przedmiotu umowy może nastąpić w chwili zawarcia umowy lub w przyszłości i może to nastąpić jednorazowo, albo w częściach lub co jakiś okres czasu, czyli periodycznie. Przedmiotami umowy mogą być wyłącznie dopuszczone do obiegu ruchomości, nieruchomości, prawa majątkowe oraz energia, a rzeczy wyłączone z obiegu nie mogą stać się nigdy przedmiotem umowy. Gdyby doszło do zawarcia takiej umowy, jest ona z mocy prawa nieważna. Sytuacja wyjątkowa ma miejsce wówczas, gdy kupujący uzyskał potrzebne koncesje, a tylko ich posiadanie zezwala na realizację warunków umowy kupna- sprzedaży.

Cena i elementy umowy

Kolejną ważną kwestią do omówienia jest cena, która powinna być wyrażona w pieniądzu. W przypadku, gdy sposobem zapłaty jest ekwiwalent niebędący pieniądzem mówimy o umowie zamiany. Gdy umowa nie określa ceny za jej przedmiot, staje się on darowizną. Obok ceny konieczne jest zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych. W zależności od przedmiotu umowy i jego wartości i jest to 1%, 2% albo zwolnienie od jego zapłaty. Treść umowy jest ważna i w zależności kim są jej strony. Osoby fizyczne identyfikowane są imieniem oraz nazwiskiem, numerem PESEL, adresem zamieszkania i numerem dowodu osobistego, zaś w przypadku osób prawnych potrzebna jest nazwa firmy, jej adres, numer NIP oraz dane osoby ja reprezentującej. Treść powinna zawierać datę i miejsce transakcji, określenie przedmiotu, jego ceny oraz daty jego wydania.

Podsumowanie

Prawo cywilne nie wymaga stosowania określonego wzoru umowy sprzedaży, jednak wskazane wyżej elementy powinny zostać w niej zapisane. Charakter umowy może być również ustny, ale są sytuacje gdy wymaga się pod rygorem nieważności konkretnej formy i mogą różnić się samą formą oraz rodzajem sprzedawanego towaru. Wyróżnia się również kilka rodzajów sprzedaży i są to sprzedaż konsumencka, z prawem odkupu i pierwokupu oraz sprzedaż na raty.